Dipnotlar ve Kaynaklar

Birincil sekmeler

1 Alova’nın şiiri Yüzey Şiir açısından çok ilkel bir örnektir. Burada lirik/epik (eklerde tanımlanmıştır) dikotomisinden normal dışına bir taşma söz konusudur. Alova’nın şiir pratiği içinde başka bir örneği olmayan bu şiir metinsellikten ya da yerleştirmeden (installation) beslenirken, gözle ilişkisini tam açığa vurmamaktadır. Yüzey Şiir örnekleri ekler bölümünde öncüler kısmında daha ayrıntılı olarak verilecektir..Ayrıca bizim üzerinde durmaya çalıştığımız bütün konuların kökeninde Sözlü Kültür / Yazılı Kültür / Basılı Kültür ayrımı yer almaktadır..

2 Paul Virilio, Enformasyon Bombası, Hız ve Politika, Ekler Bölümünde Virilio üzerine bir metin de yer alacak. 3 Ahmet Hamdi Tanpınar Yüzey Şiir içinde daha çok 19. Asır Türk Edebiyatı yapıtındaki eleştirileri ile yer alacaktır. Çok bilinen bir örnek olarak ilgili şiir hakkında bir değerlendirme ekler bölümünde yer alacaktır.. 4 Durum burada sitüyasyonistlerin kullandığı anlamda durumdur. Şiirde kelimeler “görüntüler” yaratmazlar, durumlar yaratılar (ekler Durumlar.jpg) 5 Şiirin fiziksel malzemesi duygular ve düşünceler değildir. Somut Şiir eki.. 6 İmge, burada her zaman motive edilmiş gösterge olarak kullanılmaktadır. 7 Gözün çalışma prensipleri hakkında ek.. 8 temas ölümdür.. 9 kelimeler veya harfler üzerinde bu bozunmaların tarihi için ek. 10 Kurt Schiwitters, Zinhar Sayı 1 yazı ekler bölümünde bulunabilir. 11 Modern şiir, modern sanat, kentin sanatıdır. Bu tespitin yapılmasını gerekli görüyorum. Kaynaklar için lütfen Enderunlu Vasıf hakkında ek.. 12 Görme ve bakma konusunda daha fazla açıklama ekler bölümünde yer alıyor. Burada belirtilen kısa bölüm sadece prensipler düzeyindedir.. 13 Türev, burada özellikle metnin içinde bir yöntem olarak oldukça fazla kullanılacaktır. Tarihi için lütfen ekler bölümüne bakınız. 14 Gül’ün etimolojisi bize gerekli ipuçlarını veriyor. Gül, metinlerden dilimize geçmiştir. Anadolu Türkçesine yazın yoluyla geçtiği sanılıyor. Divan şiirinin sayılı, en yaygın birkaç kavramından biri, başta gelenidir. Bu yazı ve iktidar bağlamında incelenecektir. 15 Ezberden okumak, ezberlemek, Derrida’nın kullandığı anlamda kullanılmaktadır. Gönülden ezberlenen anlamında (ekler Derrida Şiir Nedir?) 16 Kanonik’ten kasıt bir gelişim çizgisidir. Bu çizgi ideolojik olarak çizilmiştir. Harold Bloom bahsinde anlatılacaktır.. 17 Pasajlar, YKY 18 Gecenin Saat Birinde, Paris Sıkıntısı, Çev: Erdoğan Alkan 19 Baudelaire’in Mutekabiliyet konusunda düşünceleri önemlidir. 20 Ek: Palimsest ve Modern Üzerine... 21 Burada köpeğin kullanımı, dikkat çekiyor. Zeynep Sayın, Beynin Uzvu isimli metinde, Bataille ve Leiris'in köpekle ilgili değinmelerine göz atıyor:

"Oysa insanın en aşağı gördüğü hayvana -köpeğe- en çok imrendiğini savlıyor Leiris ve Bataille; kendi üstünlüklerine dair sahip oldukları aptalca inanca ve her fırsatta kulaklarını ters göstererek köpeğin alçaklığı üzerinden kendi yüceliklerini kanıtlamaya çalışmalarına karşın, yabanılların totemlerinden Belle Epoque'un tüylü şapkalarına değin sürekli köpekle ve köpeksilikle yarıştıklarını ve köpeği insan haysiyetine karşı bir örnek olarak konumladıklarını yazıyorlar." (Buraya düşülen dipnot ise, başka bir araştırma alanı açacak cinsten: "Köpek ile insan arasındaki ilişki, başka bir yazının konusu olmayı hak ediyor. 'köpek gibi davranan kişi, büyük Öteki'nden kaçmaya ve gerçek hazzı-insan doğasının yitirilmiş hayvansallığını- bulmayı dener" diye yazıyor Salecl (bkz. (per)versions of love and hate). Kyon (köpek) sözcüğünden türetilen kinizmden (kelbiyye) Derrida'ya değin köpek ile insan arasındaki karşıtlık, kültürbilimsel bütün uzantılarıyla kanımca henüz üzerinde yeterince durulmamış bir alan oluşturuyor.)

22 Köpek, en yakında olan olarak iletişim’i en imkansız olandır. Dilimizi anlamayacak olması yanında 23 Burada grotesk sadece sınıflar arası bir iletişim ve muhalefet adına dolaşıma sokmadır. Osurma, sıçma, geğirme gibi şeylerin (veba bağlamında) pisliğin ve medeniyetin, medeni olmanın kısa bir tarihi için ilgili eke bakınız. 24 İlgili kaynak belirtildikten sonra, burada efendi köle arasındaki klasik diyalektiğin çözümü için önerilen Kojeve/Bataille çekişmesi ve Hegel/Marx ilişkisi özetlenecek. Bu çelişki önemlidir çünkü “iletişim” konusu şiirin en önemli sorunudur. Yazı bu iletişim üzerinden ilerleyecektir. İletişim ek’ine bakınız..