Tanzimat devrinde...

Birincil sekmeler

mengene

Tanzimat devrinde hayatımızda olan mühim değişiklikler şunlardır:

Ahmet Hamdi Tanpınar

, Edebiyat Dersleri

1. Muaşeret: Tanzimatla eski muaşeret kaidelerinin yerini Avrupaî muaşeret kaideleri aldı;

Ahmet Hamdi Tanpınar

Edebiyat Dersleri

1. Muaşeret: Tanzimatla eski muaşeret kaidelerinin yerini Avrupaî muaşeret kaideleri aldı; 2. Mektep: Avrupaî mektepler açıldı. Bunların ekserisinin müessesi devlettir. Tanzimat ediplerinin ekserisi artık medrese yerine bu resmi mekteplerde okumuşlardır; 3. Giyim: II. Mahmud zamanından itibaren kıyafet Avrupalılaşmaya başladı; setre, pantol, kolalı gömlek, uzun ceket vs. 4. Belediye: Bugünkü manada bir şehir belediyesine ihtiyaç duyuldu, daha sonra tesisine başlandı; 5. Saray: Mimaride de bazı değişiklikler oldu; kubbe yerine dam yapıldı. Dolmabahçe Sarayı'nın damı düz olmasına rağmen kubbesi gizlidir, yani içten kubbelidir. 6. Salon: Tanzimatla salon hatayı yavaş yavaş başladı; 7. Resim: Üç asır resmi unuttuk; Tanzimatla resim yapma merakı başladı; 8. Araba: Eskiden saltanat kayıkları vardı veya koruda at kullanılırdı. II. Mahmud'dan itibaren araba, fayton kullanılmaya başlandı; 9. Kanun fikri: Tanzimat'ın en önemli cephesi Avrupaî kanun fikrinin doğuşu ve kanun vaz'ına çalışmaktır. 10. Yiyecek: Avrupa'dan çeşitli yiyecek ve maddeler, konserve vs. ithal edilmeye başlandı. 11. Gazete: Fikir hayatında bilhassa gazete, evvela resmi sonra şahsi gazeteler mühim rol oynamışlardır; 12. Kapitülasyonlar: Tüccarlar ilgili oldukları devlet ricaline muayyen hediyeler getirirlerdi; bunlar Avrupa'nın tanınmasında mühim rol oynamışlardır; 13. Faiz: Faiz hayli ilerler ve devlet bunun altından kalkamaz hale gelir; 14. Tenkid: Gazeteler yardımı ile tenkid fikri doğar ve devlet müesseseleri tenkid edilmeye başlar; 15. Tecessüs: Tanzimatla başlayan mühim bir olay tecessüsün doğmasıdır. Halk, aydınlar her an yeni bir şey öğrenme sevdasındadır. Bu öğrenilen yeni şeyler, eski durgun ve kalıp inançlarından şüpheyi doğurur; 16. Hayatın değişmesi: Tanzimatla hayatımızda olan bu değişiklikler bizde hayatın değişmesinden doğan bir ıstırap uyandırır; madalyonun bir yüzü Avrupalaşmaksa, diğer yüzü bunun azabıdır; 17. Şevk: Yeni hayatın getirdiği bir şey de şevktir. Herker bir şey yapmak için çalışmaya koyulur, durgunluk kalkar. 18. Babıali'nin teşekkülü: Her ne kadar Babıali var idiyse de Tanzimat ile bunda da değişiklik olur. Bir fikir etrafında toplanan zümreler doğar. Bu politik bakımdan bir teşekküldür; bundn sonra cemiyeti idare edecek olan bu zümrelerdir.