ŞİİRİN İZİNSİZ KULLANILMASI

Birincil sekmeler

Şiir, kullanılmak, şiir uzmanı, Ferdi Tayfur üzerine güzel bir inceleme yazısı buldum.

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2005/14088 K. 2007/963 T. 29.1.2007 ŞİİRİN İZİNSİZ KULLANILMASI ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davalı Güftesinin Farklı Bir Eser Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Edebiyat Eserleri Konusunda Uzman Bir Öğretim Üyesinden Görüş Alınması Gereği ) • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Şiirin İzinsiz Kullanılması Nedeniyle - Davalı Güftesinin Farklı Bir Eser Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Edebiyat Eserleri Konusunda Uzman Bir Öğretim Üyesinden Görüş Alınması Gereği ) • EDEBİYAT ESERLERİ KONUSUNDA UZMAN BİLİRKİŞİ ( Şiirin İzinsiz Kullanılması Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebinde Gerektiği ) • GÜFTE VE ŞİİRİN FARKLI BİR ESER OLUP OLMADIĞI ( Sadece Eserin Sözlerinin Karşılaştırılarak Belirlenemeyeceği - Dava Konusu Güftenin Yaratılmasında Davalı Tarafça Davacı Eserindeki Hususiyetin İzinsiz Olarak Alınıp Alınmadığının Saptanması Gereği )

ÖZET : Dava, davacıya ait şiirin davalılar tarafından izinsiz kullanıldığı iddiasına dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 05.07.2005 tarih ve 2002/782 - 2005/140 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gürkan Gençkaya tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı, şiir ve şarkı sözü yazıp, beste yaptığını, 02.11.2000 tarihinde "Şimdi Nerelerdesin" adlı şiirini notere tasdik ettirdiğini, 26.12.2001 tarihinde STAR TV'nin açmış olduğu "Yeni şarkılar ve yeni şarkıcılar" yarışmasına telefon ile katılıp, telesekretere bu şiiri okuduğunu, yarışmadan sonuç çıkmamasına rağmen Ferdi Tayfur tarafından çıkarılan kasette şiirinin sözlerinin kısmen değiştirilerek sen gittin adı ile şarkı olarak okunduğunu, telif hakkı için davalılara yapılan müracaatın sonuçsuz kaldığını ileri sürerek, 1.000.000.000.-TL maddi ve 9.000.000.000.-TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davacının şiiri ile kasetteki şarkının sözlerinin birbirinden çok farklı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, davacının şiiri ile davalının şarkı sözü arasında "sen gittin" ifadesi dışında benzerlik bulunmadığı, sadece temasının aynı olup, soyut fikir olarak korumadan yararlanamayacağı, her iki şiirde varolan "sen gittin" ibaresinin sahibinin hususiyetini taşıyan orijinal bir ifade olmadığı, kullanımının davacıya monopol hakkı vermediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, davacıya ait şiirin davalılar tarafından izinsiz kullanıldığı iddiasına dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı güfte yazarı Cem Fatih Turanbayburt tarafından meydana getirildiği savunulan "Sen Gittin" başlıklı şiirin, davacı eserine benzemediği ve farklı bir eser olduğu, fikri hukukta bizzat düşüncenin değil, onun ifade ediliş biçiminin korunduğu gerekçesiyle, dava reddedilmiş ise de, bu hususta görüşüne başvurulan bilirkişinin ilim ve edebiyat eserleri alanında uzman olduğu kabul edilemez.

Davacı tarafından meydana getirilen edebiyat eseri ile dava konusu güftenin farklı eser olup olmadığı hususunun sadece eserin sözlerinin karşılaştırılarak belirlenmesi yeterli değildir. Asıl önemli olan FSEK.nun 1/B ve 2/1 nci maddeleri uyarınca dava konusu güftenin yaratılmasında davalı tarafça davacı eserindeki hususiyetin izinsiz olarak alınıp alınmadığının saptanmasıdır.

Hususiyetin belirlenmesi ve dava konusu güftede de davalılarca izinsiz şekilde kullanılıp kullanılmadığının veya benzerliğin esinlenme düzeyinde kalıp kalmadığının, dolayısıyla davalı güftesinin farklı bir eser olup olmadığının belirlenmesi için edebiyat eserleri konusunda uzman bir öğretim üyesinden görüş alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.

Etiketler: